خانه > پروژه > پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون

پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون

اشتراک گذاری
محل دوالا، کامران
ظرفیتپروژه خط تولید گندم با ظرفیت 200 تن در روز
زمان2019
خدمات ارائه شده توسط پینگ له

√ مشاوره

√ طراحی

√ تجهیزات

   √  سیلو فولادی

    √ دستگاه آرد سازی

    √ کارخانه

    √ سیستم کنترل PLC

√ نصب تجهیزات

√ تست تجهیزات

√ آموزش

√ راهنمایی محصولات • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
 • پروژه کلید در دست گندم با ظرفیت 200 تن در روز کامرون
قبلی: هیچ یک